Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnychMetodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych” to publikacja autorstwa Henryka Pietrzkowskiego.

Podobnie jak w przypadku sześciu poprzednich wydań – książka odnosi się w całości do przebiegu postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym. W VII wydaniu zwrócono uwagę przede wszystkim na uaktualnienie treści tak, aby przystosowana była ona do obecnego stanu prawnego oraz obowiązującego orzecznictwa. W publikacji zawarto również obszerne zmiany, obejmując w ten sposób nowele do k.p.c., które uchwalone zostały po ostatnim, VI wydaniu. Ponadto, książka swoim zakresem obejmuje szczegółową analizę instytucji procesowych, takich jak reprezentacja Skarbu Państwa, koszty procesowe, skład sądu, wyłączenie sędziego, rozprawa sądowa, wyrokowanie, powództwo doręczenia, a także postępowanie przed sądem polubownym.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, asystentów sędziego, referendarzy oraz aplikantów sądowych.

Szczegóły książki:

Autor: Pietrzkowski Henryk Nr wydania: VII
Rok wydania: 2014 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa twarda

Kup książkę:

 

Spis treści:

Wykaz skrótów 19
Przedmowa 23
Wprowadzenie 25
Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów 29
ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 33
1. Prawo do sądu 33
2. Prawo do rzetelnego procesu a zasada prawdy materialnej w kontradyktoryjnym
postępowaniu
38
3. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga na przewlekłość postępowania 45
4. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych 57
4.1. Uwagi wstępne 57
4.2. Obligatoryjne pouczenia 59
4.3. Fakultatywne pouczenia 60
4.4. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń 61
4.5. Informacje o sprawie. Udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt,
przesyłanie akt (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
64
5. System gromadzenia materiału procesowego 68
5.1. Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego
i zapewnienia szybkości postępowania
68
5.2. System dyskrecjonalnej władzy sędziego. System prekluzji 69
5.3. Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym 77
5.4. Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu
(art. 162 k.p.c.)
81
6. Nadużycie praw procesowych 87
ROZDZIAŁ II. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa 90
1. Przedmiot procesu cywilnego 90
2. Dopuszczalność i niedopuszczalność drogi sądowej 91
2.1. Dopuszczalność drogi sądowej. Pojęcie „sprawa cywilna” 91
2.2. Niedopuszczalność drogi sądowej 95
ROZDZIAŁ III. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego 99
1. Rodzaje postępowania cywilnego 99
2. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego 102
2.1. Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym 102
2.2. Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania 104
2.3. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu
postępowania
105
2.4. Sprawa przeciwko syndykowi masy upadłości 107
ROZDZIAŁ IV. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne 110
1. Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych 110
1.1. Uwagi wstępne 110
1.2. Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania
cywilnego
110
1.3. Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem
cywilnym
115
1.4. Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego 117
2. Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych 117
ROZDZIAŁ V. Właściwość sądu 119
1. Uwagi ogólne o właściwości sądu 119
2. Właściwość rzeczowa. 122
3. Właściwość miejscowa 132
ROZDZIAŁ VI. Skład sądu. Wyłączenie sędziego 136
1. Skład sądu 136
2. Wyłączenie sędziego 141
2.1. Uwagi wstępne 141
2.2. Czynności sędziego 144
2.3. Czynności sądu 145
2.4. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych 147
ROZDZIAŁ VII. Strony 149
1. Zdolność sądowa 149
1.1. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa 149
1.1.1. Uwagi ogólne 149
1.1.2. Osoby fizyczne i osoby prawne 150
1.1.3. Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi mające zdolność prawną. Pojęcie „organizacje pozarządowe” 150
1.1.4. Podmioty działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z pewną wydzieloną masą majątkową 153
1.1.5. Podmioty niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym 154
1.2. Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej 164
2. Zdolność procesowa 167
2.1. Uwagi wstępne 167
2.2. Brak zdolności procesowej osób fizycznych 169
2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący 170
3. Dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne i inne organizacje 172
4. Sytuacja prawna Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym 172
4.1. Uwagi ogólne 172
4.2. Materialnoprawna konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa 173
4.3. Procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa 180
4.4. Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych 184
4.5. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym 189
4.6. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię
Generalną
193
5. Legitymacja procesowa 205
6. Współuczestnictwo w sporze 206
6.1. Współuczestnictwo formalne i materialne 206
6.2. Współuczestnictwo konieczne 211
6.3. Współuczestnictwo jednolite 213
6.4. Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych 215
7. Interwencja główna i uboczna, przypozwanie 217
7.1. Interwencja główna 217
7.2. Interwencja uboczna 218
7.3. Przypozwanie 223
7.4. Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu 225
8. Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 226
ROZDZIAŁ VIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie 228
1. Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony 228
1.1. Uwagi wstępne 228
1.2. Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie 231
 1.3. Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej 233
 1.4. Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej 234
 1.5. Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy 236
2. Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych 237
3. Skutki prawne przekształceń podmiotowych 240
4. Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 241
 ROZDZIAŁ IX. Pełnomocnicy procesowi 242
1. Zdolność postulacyjna, rodzaje pełnomocnictwa 242
2. Należyte umocowanie pełnomocnika, forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów 248
3. Pełnomocnictwo radcy prawnego 254
4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika. 255
5. Ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy prawnego dla strony. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 256
 6. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa 262
 ROZDZIAŁ X. Koszty postępowania 264
 1. Uwagi wstępne 264
 2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych 265
 3. Zasady uiszczania kosztów sądowych 268
 3.1. Zasady ogólne 268
 3.2. Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników 271
 4. Zwolnienie od kosztów sądowych 273
5. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa 282
6. Zasady zwrotu kosztów postępowania 284
6.1. Uwagi wstępne 284
6.2. Zwrot kosztów w procesie 286
6.3. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym 292
7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach. 294
8. Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego 297
9. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata lub
radcę prawnego
299
ROZDZIAŁ XI. Czynności procesowe 302
1. Pisma procesowe 302
2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych 305
3. Postanowienia i zarządzenia adresowane do stron. Braki formalne i fiskalne pism (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 313
ROZDZIAŁ XII. Doręczenia i terminy 315
1. Doręczenia 315
1.1. Zasada oficjalności doręczeń 315
1.2. Doręczenie właściwe 318
1.3. Doręczenie zastępcze 319
1.4. Doręczenie awizowane 321
1.5. Doręczenie elektroniczne 323
1.6. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania 324
1.7. Domniemanie doręczenia 324
1.8. Potwierdzenie odbioru pisma sądowego za pomocą formularza
elektronicznego
325
1.9. Doręczenie na adres podany w rejestrze sądowym (KRS), rejestrze albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów oraz na adres oznaczonej skrytki pocztowej 326
1.10. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism 327
1.11. Ocena sądu w zakresie skuteczności doręczenia pism sądowych 328
1.12. Doręczenie kuratorowi 330
1.13. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą 332
1.14. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami 334
1.15. Doręczenie w sądzie 335
1.16. Doręczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 335
2. Terminy 337
2.1. Pojęcie i rodzaje terminów 337
2.2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów 339
2.3. Uchybienie terminowi 343
2.4. Przywrócenie terminu 345
2.5. Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu 348
2.6. Zaskarżalność zarządzenia i postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu 351
ROZDZIAŁ XIII. Zawieszenie i umorzenie postępowania 354
1. Uwagi wstępne 354
2. Zawieszenie postępowania 356
2.1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa 356
2.2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu 356
2.3. Śmierć pełnomocnika 363
2.4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek 364
2.5. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu 365
2.6. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek 372
2.7. Skutki zawieszenia postępowania 373
2.8. Podjęcie zawieszonego postępowania 375
3. Umorzenie postępowania 377
3.1. Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego 377
3.2. Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu 378
ROZDZIAŁ XIV. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa 381
1. Mediacja 381
2. Postępowanie pojednawcze 386
3. Ugoda sądowa 388
3.1. Rola sędziego (sądu) w dążeniu do zawarcia ugody sądowej 388
3.2. Istota ugody sądowej 390
3.3. Skutki prawne zawarcia ugody sądowej i możliwość uchylenia się od nich 393
ROZDZIAŁ XV. Pozew. Powództwo 398
1. Relacje między pozwem i powództwem. Rodzaje powództw. Składniki pozwu 398
1.1. Uwagi wstępne 398
1.2. Określenie żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia 399
1.3. Określenie żądania w pozwie wniesionym na podstawie art. 189 i 1891 k.p.c. oraz art. 10 u.k.w.h. 401
1.3.1. Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa 402
1.3.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytoczone w celu oceny skutków podatkowych 404
1.3.3. Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym
407
1.4. Określenie żądania w pozwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa 412
1.5. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie
oraz właściwość sądu
413
1.6. Fakultatywne składniki pozwu 414
2. Dekretacja pozwu 415
3. Skutki doręczenia pozwu 416
4. Skutki wytoczenia powództwa. Częściowe dochodzenie świadczenia 418
5. Odrzucenie pozwu 420
5.1. Uwagi wstępne 420
5.2. Stan sprawy w toku 421
5.3. Powaga rzeczy osądzonej 421
5.4. Postanowienie o odrzuceniu pozwu 425
5.5. Zakaz odrzucenia pozwu 426
6. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia 426
7. Kumulacja roszczeń. Zmiana powództwa 432
7.1. Kumulacja roszczeń 432
7.2. Zmiana powództwa 434
8. Zarzuty pozwanego 439
9. Uznanie powództwa 442
10. Powództwo wzajemne 444
ROZDZIAŁ XVI. Posiedzenia sądowe. Rozprawa 451
1. Posiedzenia sądowe 451
2. Rozprawa 453
3. Sesje sądowe w okresie wakacji. Kolejność rozpoznawania spraw.
Czynności przewodniczącego wydziału. Czynności przewodniczącego posiedzenia.
Czynności sędziego. Przygotowanie posiedzenia. Porządek posiedzenia.
Protokoły (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
482
ROZDZIAŁ XVII. Postępowanie dowodowe 488
1. Przedmiot dowodu 488
2. Dowód prima facie 491
3. Ciężar udowodnienia. Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę 492
4. Wniosek dowodowy. Postanowienie dowodowe 496
5. Odmowa dopuszczenia dowodu 500
6. Zabezpieczenie dowodów i środki dowodowe 505
6.1. Zabezpieczenie dowodów 505
6.2. Środki dowodowe 506
6.3. Środki niebędące dowodem 527
7. Ocena dowodów 529
8. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji 532
9. Pomoc sądowa 536
10. Dowód z opinii biegłego. Przedmiot oględzin. Dokumenty. Pomoc sądowa (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 538
ROZDZIAŁ XVIII. Wyroki i postanowienia 540
1. Uwagi wstępne 540
2. Wyroki 541
2.1. Wydanie wyroku 541
2.2. Podstawowe zasady wyrokowania 548
2.3. Wyrok częściowy i wyrok wstępny 560
2.4. Wyrok zaoczny 564
2.5. Natychmiastowa wykonalność wyroków 582
2.6. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku 585
2.7. Komparycja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków 593
2.8. Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych 606
3. Postanowienia 619
3.1. Uwagi wstępne 619
3.2. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie i postanowienia niekończące postępowania w sprawie 620
3.3. Postanowienia zaskarżalne zażaleniem i niezaskarżalne 623
3.3.1. Uwagi ogólne 623
3.3.2. Zaskarżalność postanowień w postępowaniu nieprocesowym 624
3.4. Postanowienia wydawane na posiedzeniu jawnym oraz niejawnym 626
4. Orzeczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 627
ROZDZIAŁ XIX. Środki zaskarżenia 629
1. Uwagi wstępne oraz ogólna charakterystyka środków zaskarżenia 629
2. Apelacja 635
2.1. Istota postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego 635
2.2. Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia 647
2.3. Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym 651
2.4. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius 653
2.5. Niedopuszczalność zmiany żądania w postępowaniu apelacyjnym 657
2.6. Orzeczenia sądu drugiej instancji 658
2.7. Nieważność postępowania 662
2.8. Czynności w postępowaniu apelacyjnym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) 664
3. Skarga kasacyjna 665
3.1. Istota postępowania kasacyjnego. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 665
3.1.1. Uwagi ogólne 665
3.1.2. Przymus adwokacko-radcowski. Pełnomocnictwo w postępowaniu
kasacyjnym
667
3.1.3. Termin do wniesienia skargi 669
3.2. Wymagania formalne i dotyczące treści skargi kasacyjnej 670
3.2.1. Uwagi ogólne 671
3.2.2. Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym 678
3.2.3. Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej 679
4. Zażalenie 680
4.1. Zażalenie jako środek odwoławczy na postanowienie
sądu pierwszej instancji
680
4.2. Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji 684
5. Skarga o wznowienie postępowania 691
5.1. Charakter skargi 691
5.2. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym 693
5.3. Dopuszczalność skargi. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą 694
5.4. Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi 695
5.5. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi 696
5.6. Podstawy wznowienia 697
5.7. Fakultatywne składniki skargi 703
5.8. Przebieg postępowania wznowieniowego 704
5.9. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi 706
6. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 708
6.1. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 708
6.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 716
7. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 731
ROZDZIAŁ XX. Postępowania odrębne 742
1. Uwagi wstępne 742
2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 743
2.1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 743
2.2. Najistotniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 745
2.2.1. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 745
2.2.2. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 749
2.2.3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
(Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
752
3. Postępowanie w sprawach gospodarczych 753
3.1. Uwagi ogólne 753
3.2. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto przed 3 maja 2012 r. 754
3.3. Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto najwcześniej 3 maja 2012 r. 767
4. Postępowanie nakazowe 768
4.1. Istota postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy 768
4.2. Nakaz zapłaty 771
4.3. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia 775
4.5. Zarzuty od nakazu zapłaty 776
4.6. Postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty 781
4.7. Czynności w postępowaniu nakazowym
(Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
786
5. Postępowanie upominawcze 786
5.1. Charakter postępowania. Charakter prawny nakazu zapłaty
i przesłanki jego wydania
786
5.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty 791
5.3. Skarga na postanowienie referendarza sądowego zawarte w nakazie zapłaty rozstrzygające o kosztach procesu 798
5.4. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty 798
5.5. Czynności w postępowaniu nakazowym
(Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
800
6. Postępowanie uproszczone 800
6.1. Właściwość sądu. Rodzaje spraw 800
6.2. Wzajemne relacje postępowania uproszczonego i innych postępowań odrębnych 801
6.3. Najistotniejsze odrębności postępowania uproszczonego 803
7. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania 807
8. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych 809
8.1. Uwagi ogólne 809
8.2. Europejskie postępowanie nakazowe 811
8.2.1. Uwagi wstępne 811
8.2.2. Warunki rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu
nakazowym
812
8.2.3. Wyłączenie stosowania przepisów o innych postępowaniach odrębnych 812
8.2.4. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu 813
8.2.5. Kompetencje referendarza sądowego 814
8.2.6. Posiedzenie sądowe 813
8.2.7. Pozew 814
8.2.8. Europejski nakaz zapłaty co do części roszczenia 814
8.2.9. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty 815
8.2.10. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu 818
8.2.11. Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty w państwie pochodzenia 819
8.2.12. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 820
8.2.13. Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty 821
8.2.14. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności europejskiemu nakazowi zapłaty 823
8.2.15. Tekst rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 824
8.3. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 836
8.3.1. Postępowanie 836
8.3.2. Zakończenie postępowania 840
8.3.3. Tekst Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 844
9. Elektroniczne postępowanie upominawcze 856
9.1. Uwagi wstępne 856
9.2. Wnoszenie i doręczanie pism 857
9.3. Pozew 858
9.4. Charakter prawny nakazu zapłaty i przesłanki jego wydania 859
9.5. Sprzeciw od nakazu zapłaty 860
9.6. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu 861
9.7. Pełnomocnictwo 863
9.8. Podpis elektroniczny 863
9.9. Droga elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym 864
9.10. Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym
(Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg)
865
ROZDZIAŁ XXI. Sąd polubowny 866
1. Uwagi wstępne 866
2. Zapis na sąd polubowny 868
3. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 870
4. Kompetencje sądu państwowego 876
5. Postępowanie przed sądem państwowym wywołane skargą oraz postępowanie remisyjne 877
6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej 881
ROZDZIAŁ XXII. Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia) 883
1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego 883
2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia 885
3. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym 886
4. Sposoby zabezpieczenia, zasady orzekania o zabezpieczeniu. Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia 887
4.1. Uwagi wstępne 887
4.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 888
4.3. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych 893
4.4. Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych
w art. 7531 k.p.c.
895
4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa 897
4.6. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445 i 4451 k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 7561 k.p.c.). 897
ROZDZIAŁ XXIII. Czynności sądu w postępowaniu klauzulowym
i egzekucyjnym (wybrane zagadnienia)
902
1. Nadzór sądowy (judykacyjny) nad czynnościami komornika 902
2. Skarga na czynności komornika 909
3. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym 916
4. Postępowanie klauzulowe 919
4.1. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 919
4.2. Egzekucja z określonych przedmiotów majątku wspólnego małżonków mimo braku klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika 933
4.3. Postępowanie klauzulowe przeciwko małżonkowi dłużnika 935
4.3.1. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do majątku objętego wspólnością ustawową 935
4.3.2. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do
przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego
938
4.3.3. Umowa majątkowa małżeńska a nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 939
4.4. Klauzula wykonalności w wypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku po powstaniu tytułu egzekucyjnego 940
4.5. Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 945
4.5.1. Uwagi ogólne 943
4.5.2. Niemożność uzyskania lub trudności z uzyskaniem dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 945
4.5.3. Zakres podmiotowy tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa 946
4.5.4. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego 948
5. Powództwa przeciwegzekucyjne 949
5.1. Uwagi wstępne. Właściwość sądu 949
5.2. Powództwo opozycyjne 951
5.2.1. Uwagi ogólne 951
5.2.2. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. 952
5.2.3. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. 955
5.2.4. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. 960
5.2.5. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 8402 k.p.c. 962
5.2.6. Odmowa wykonania tytułu wykonawczego opatrzonego
zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
962
5.3. Powództwo ekscydencyjne 964
5.4. Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej 967
6. Wyjawienie majątku 968
6.1. Uwagi wstępne 968
 6.2. Wniosek o wyjawienie majątku 970
 6.3. Posiedzenie sądu. Środki przymusu 971
 6.4. Postanowienie w przedmiocie wyjawienia majątku 974
 6.5. Nowy wykaz i przyrzeczenie 975
 7. Czynności sądu w egzekucji z nieruchomości 975
 7.1. Uwagi wstępne 975
 7.2. Stadium zajęcia nieruchomości 976
 7.3. Stadium opisu i oszacowania 981
 7.4. Stadium licytacji 982
 7.5. Stadium przybicia 984
 7.6. Stadium przysądzenia własności 991
 7.7. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości 995
8. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, w której organem egzekucyjnym jest sąd 1003
8.1. Uwagi wstępne 1003
8.2. Egzekucja oświadczenia woli 1004
8.3. Egzekucja czynności zastępowalnej 1008
8.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba (czynności niezastępowanej), oraz egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela 1013
8.4.1. Środki przymusu 1013
8.4.2. Stosunek między grzywną a zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela 1015
8.4.3. Podstawa egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej oraz egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela 1016
8.4.4. Właściwość sądu 1019
8.4.5. Wniosek o wszczęcie egzekucji 1020
8.4.6. Fazy egzekucji wykonania czynności niezastępowalnej 1021
8.4.7. Przebieg egzekucji obowiązku zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela 1024
8.4.8. Zamiana grzywny na areszt. Zarządzenie wykonania aresztu 1026
 9. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz wykonywanie kontaktów z dzieckiem 1028
ANEKS. Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 259) dotyczące spraw nieprocesowych, egzekucyjnych oraz rozpoznawanych w sądzie rodzinnym i dla nieletnich – nieprzytoczone w rozdziałach
1030
 Skorowidz 1048
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s