Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” to publikacja przygotowana przez grupę prawników. Ze względu na to, że książka dotychczas cieszyła się dużą popularnością została opublikowana po raz kolejny. Wolumin zawiera zbiór zasad prawnych i metod wyrokowania sądu w sprawie dłużników, przedsiębiorców oraz działań w sprawie upadłości.

Autorami są doświadczeni praktykujący prawnicy korzystający z swej wiedzy z zakresu jurysdykcji oraz z doświadczenia zawodowego. Twórcami książki są Adamus Rafał, Buk Halina, Chrapoński Dariusz, Dragon Piotr, Guca Leszek, Klyta Wojciech, Ociessa Saturnin, Pokora Andrzej, Witosz Aleksander Jerzy, Witosz Antoni, Zieliński Lesław.

W tym wydaniu uwzględniono ustawę z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz innych ustawach dotyczących prawa upadłościowego.

Monografia jest przeznaczona głównie do użytku sędziom i ich asystentom, dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodu prawniczego, referendarzy sądowych, syndyków i innych osób, których dotyczy prawo upadłościowe i naprawcze.

Szczegóły książki:

Autorzy: Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz Nr wydania: V
Rok wydania: 2014 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa twarda

Kup książkę:

 

Spis treści:

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
USTAWA
z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe i naprawcze
(tekst pierwotny Dz.U. z 9 kwietnia 2003 r. Nr 60, poz. 535; tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; zm.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; z 2013 r., poz. 355, poz. 613)

CZĘŚĆ PIERWSZA
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowymi jego skutkach

TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–17) 17
Dział I. Przepisy wstępne (art. 1–4) 17
Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy (art. 5–9) 49
Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości (art. 10–17) 77
TYTUŁ II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 18–56) 124
Dział I. Sąd (art. 18–19) 124
Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 20–25) 127
Dział III. Przepisy o postępowaniu (art. 26–35) 157
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające (art. 36–43) 175
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 36–37) 175
Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika (art. 38–43) 176
Dział V. Wstępne zgromadzenie wierzycieli (art. 44–50) 184
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 44–48) 184
Rozdział 2. Uczestnicy (art. 49–50) 192
Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości (art. 51–56) 194
TYTUŁ III. Skutki ogłoszenia upadłości (art. 57–148) 209
Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego (art. 57–601) 209
Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego (art. 61–126) 215
Rozdział 1. Masa upadłości (art. 61–82) 215
Oddział 1. Przepisy ogolne (art. 61–67) 215
Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości (art. 68–69) 236
Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości (art. 70–74) 245
Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości (art. 75–80) 264
Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości (art. 81–82) 278
Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego (art. 83–118) 282
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 83–86) 297
Oddział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu(art. 87–90) 304
Oddział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (art. 91–118) 358
Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego (art. 119–123) 364
Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego (art. 124–126) 372
Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego (art. 127–135) 372
Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych(art. 136–137) 402
Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowej administracyjne (art. 1371–148) 404
Rozdział 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu(art. 1371–143) 404
Rozdział 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (art. 144–148) 411
TYTUŁ IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości (art. 149–235) 415
Dział I. Sąd i sędzia-komisarz (art. 149–155) 415
Rozdział 1. Sąd (art. 149–150) 415
Rozdział 2. Sędzia-komisarz (art. 151–155) 418
Dział II. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy (art. 156–184) 425
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 156–172) 425
Rozdział 2. Syndyk (art. 173–179) 450
Rozdział 3. Nadzorca sądowy (art. 180–181) 455
Rozdział 4. Zarządca (art. 182–184) 458
Dział III. Uczestnicy postępowania (art. 185–213) 462
Rozdział 1. Upadły (art. 185–188) 462
Rozdział 2. Wierzyciele (art. 189–213) 477
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 189–190) 477
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli (art. 191–200) 484
Oddział 3. Rada wierzycieli (art. 201–213) 504
Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości (art. 214–229) 531
Dział V. Koszty (art. 230–235) 548
TYTUŁ V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności (art. 236–266) 565
Dział I. Zgłoszenie wierzytelności (art. 236–243) 565
Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu (art. 236–238) 565
Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności (art. 239–240) 567
Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności (art. 241–243) 569
Dział II. Lista wierzytelności (art. 244–266) 570
Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności (art. 244–254) 570
Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności (art. 255–259) 577
Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności (art. 260–266) 581
TYTUŁ VI. Układ (art. 267–305) 587
Dział I. Przepisy ogólne (art. 267–280) 587
Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu (art. 281–289) 642
Dział III. Skutki układu (art. 290–297) 662
Dział IV. Zmiana układu (art. 298–301) 679
Dział V. Uchylenie układu (art. 302–305) 679
TYTUŁ VII. Likwidacja masy upadłości 696
Dział I. Przepisy ogólne (art. 306–315) 696
Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego (art. 316–324) 710
Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym (art. 325–330) 727
Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych (art. 331–334) 734
TYTUŁ VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo (art. 335–360) 742
Dział I. Przepisy ogólne (art. 335–341) 742
Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli (art. 342–346) 748
Rozdział 1. Przepisy ogolne (art. 342–344) 748
Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowymi hipoteką morską (art. 345–346) 757
Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości(art. 347–360) 761
Rozdział 1. Ustalenie planu podziału (art. 347–351) 761
Rozdział 2. Wykonanie planu podziału (art. 352–360) 767
TYTUŁ IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki (art. 361–372) 776
TYTUŁ X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373–377) 797
CZĘŚĆ DRUGA
Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 378–381) 815
TYTUŁ II. Jurysdykcja krajowa (art. 382–384) 837
TYTUŁ III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych(art. 385–404) 843
TYTUŁ IV. Wtórne postępowanie upadłościowe (art. 405–412) 878
TYTUŁ V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi (art. 413–417) 886
CZĘŚĆ TRZECIA
Odrębne postępowania upadłościowe
TYTUŁ I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika (art. 418–425) 895
TYTUŁ Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów (art. 4251–4255) 902
TYTUŁ II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (art. 426–470) 917
Dział I. Przepisy ogolne (art. 426–441) 917
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych(art. 442–450) 929
Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą (art. 451–470) 935
Rozdział 1. Przepisy ogolne (art. 451–455) 935
Rozdział 2. Postępowanie (art. 456–4591) 944
Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości (art. 460–470) 948
TYTUŁ III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (art. 471–482) 969
Dział I. Przepisy ogolne (art. 471–480) 969
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów(art. 481–482) 977
TYTUŁ IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji(art. 483–491) 982
TYTUŁ V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 4911–49112) 989
CZĘŚĆ CZWARTA
Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością (art. 492–521)
1047
CZĘŚĆ PIĄTA
Przepisy karne (art. 522–523)
1185
CZĘŚĆ SZÓSTA
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 524–535 pominięte) 1189
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 536–544) 1189
Dział III. Przepisy końcowe (art. 545–546) 1191
Aneks
1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123,poz. 850 ze zm.) 1193
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2008 r.w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka(Dz.U. Nr 219, poz. 1405) 1201
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy(Dz.U. Nr 185, poz. 1313) 1208
Bibliografia 1211
Skorowidz 1229
O Autorach 1239
Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz

  1. W moim kręgu znajomych nie ma niestety żadnego prawnika, adwokata, sędziego, ani osoby zainteresowanej prawem, dlatego tym razem podziękuję. Niemniej jednak jestem pod wrażeniem Twojego bloga i uważam, że prowadzisz go z niezwykłą pasją i rzetelnym zaangażowaniem. Oby tak dalej.
    ps. dziękuję za odwiedziny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s