Prawo pracy

prawo_pracy_liszcz_2012Podręcznik „Prawo pracy”, autorstwa dr hab. prof. nadzw. Teresy Liszcz, stanowi kompleksowy zbiór problematyki związanej z prawem pracy, zgodny z najnowszymi zmianami w Kodeksie Pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą zagadnień ogólnych prawa pracy, stosunku pracy, ochrony pracy oraz zbiorowego prawa pracy.

Niewątpliwym atutem tej publikacji są liczne odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich szczegółowa analiza, w której uwzględniono bieżące poglądy dotyczące orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz nauki prawa pracy i obowiązujących realiów społeczno-gospodarczych.

Podręcznik dedykowany jest przede wszystkim studentom prawa. Pogrubienia istotnych partii materiału oraz zastosowanie piktogramów i numerów bocznych ułatwia nie tylko odnalezienie w podręczniku istotnych informacji, ale również naukę i powtórkę materiału przed egzaminem. Jednak z racji przystępnego języka, publikacja jest również przeznaczona dla pracodawców oraz działaczów związkowych.

Szczegóły książki:

Autor: Liszcz Teresa Nr wydania: IX
Rok wydania: 2012 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa miękka

Kup książkę:

Kup książkę w księgarni: http://www.profinfo.pl

Spis treści:

Wykaz skrótów 13
Od Autorki 15

Część pierwsza
OGÓLNA

ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 17
§ 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 17
§ 2. Geneza prawa pracy 22
§ 3. Szczególne właściwości prawa pracy 23
§ 4. Funkcje prawa pracy 25
ROZDZIAŁ II. Źródła prawa pracy 31
§ 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa pracy 31
§ 2. Pozycja Kodeksu pracy w systemie źródeł prawa pracy 38
§ 3. Układy zbiorowe pracy 43
1. Pojęcie, charakter i przedmiot układu zbiorowego pracy 43
2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 50
3. Zakładowy układ zbiorowy pracy 53
4. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy 56
§ 4. Regulaminy 57
1. Regulamin pracy 57
2. Regulamin wynagradzania 60
§ 5. Międzynarodowe źródła prawa pracy 61
1. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa pracy 61
2. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy 64
§ 6. Europejskie prawo pracy 67
§ 7. Normy kolizyjne dla stosunków pracy. Jurysdykcja sądów polskich w sprawach z zakresu prawa pracy 70
ROZDZIAŁ III. Zasady prawa pracy 73
§ 1. Pojęcie i rodzaje zasad prawa pracy 73
§ 2. Funkcje zasad prawa pracy 91
Część druga
PRAWO STOSUNKU PRACY
ROZDZIAŁ IV. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy 93
§ 1. Koncepcje stosunku pracy 93
§ 2. Pojęcie i charakter stosunku pracy według prawa polskieg 96
§ 3. Rodzaje stosunków pracy 98
ROZDZIAŁ V. Podmioty stosunku pracy 100
§ 1. Podmiot zatrudniający – pracodawca 100
1. Wprowadzenie 100
2. Jednostka organizacyjna jako pracodawca 102
3. Osoba fizyczna jako pracodawca 106
4. Problem koncepcji pracodawcy 109
5. Zakład pracy 110
6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę a trwanie stosunku pracy 112
§ 2. Pracownik 116
ROZDZIAŁ VI. Umowa o pracę 120
§ 1. Uwagi ogólne – powstanie stosunku pracy 120
§ 2. Treść umowy o pracę 124
§ 3. Sposób zawarcia umowy o pracę 130
§ 4. Forma umowy o pracę 130
§ 5. Rodzaje umowy o pracę 131
§ 6. Umowa przedwstępna (umowa przyrzeczenia) w stosunkach pracy 136
§ 7. Telepraca 137
§ 8. Zatrudnianie pracowników tymczasowych 140
ROZDZIAŁ VII. Ustanie umownego stosunku pracy 144
§ 1. Wprowadzenie 144
§ 2. Porozumienie stron (porozumienie rozwiązujące) 145
§ 3. Wypowiedzenie 147
1. Istota i tryb wypowiedzenia 147
2. Powszechna ochrona pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony przed wypowiedzeniem 152
3. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem 158
4. Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 166
§ 4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) 168
1. Wprowadzenie 168
2. Rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym przez pracodawcę 169
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 177
§ 5. Wygaśnięcie umownego stosunku pracy 179
ROZDZIAŁ VIII. Zmiana umownego stosunku pracy 183
§ 1. Wprowadzenie 183
§ 2. Porozumienie zmieniające 188
§ 3. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające) 190
§ 4. Jednostronna zmiana warunków umownego stosunku pracy przez pracodawcę 196
ROZDZIAŁ IX. Powstanie, zmiana i ustanie pozaumownych stosunków pracy 201
§ 1. Wprowadzenie 201
§ 2. Stosunek pracy na podstawie powołania 203
1. Zakres zastosowania powołania 203
2. Powstanie i treść stosunku pracy z powołania 205
3. Ustanie i zmiana stosunku pracy z powołania 209
§ 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 211
1. Ogólna charakterystyka stosunku pracy z mianowania 211
2. Mianowani urzędnicy służby cywilnej 217
§ 4. Stosunek pracy na podstawie wyboru 224
1. Wybór jako źródło stosunku pracy 224
2. Ustanie stosunku pracy z wyboru 226
ROZDZIAŁ X. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienie grupowe)
§ 1. Wprowadzenie 229
§ 2. Zwolnienie grupowe 231
§ 3. Indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników 238
ROZDZIAŁ XI. Obowiązki stron stosunku pracy 242
§ 1. Wprowadzenie 242
§ 2. Obowiązki pracodawcy 243
§ 3. Świadectwo pracy 258
§ 4. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika 261
§ 5. Obowiązki pracownika 264
§ 6. Zakaz konkurencji pracownika z pracodawcą 271
ROZDZIAŁ XII. Wynagrodzenie za pracę 275
§ 1. Reglamentacja płac 275
§ 2. Metody wynagradzania 281
§ 3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia koniecznym składnikiem stosunku pracy 283
§ 4. Ekwiwalentny charakter wynagrodzenia za pracę 285
§ 5. Składniki wynagrodzenia za pracę 288
§ 6. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 291
§ 7. Świadczenia majątkowe od pracodawcy niebędące wynagrodzeniem za pracę 295
§ 8. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 297
ROZDZIAŁ XIII. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy
§ 1. Wprowadzenie 302
§ 2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika 304
1. Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej 304
2. Przewinienia i kary porządkowe 305
3. Tryb nakładania kar i środki odwoławcze 306
§ 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna 308
§ 4. Odpowiedzialność materialna (majątkowa) pracownika 310
1. Uwagi ogólne 310
2. Ograniczona pracownicza odpowiedzialność materialna 312
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nieumyślnie w mieniu 315
4. Wspólna umowna odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną nieumyślnie w mieniu powierzonym 319
5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie 322
6. Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej 323
7. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracownika 324
§ 5. Odpowiedzialność majątkowa (odszkodowawcza) pracodawcy 325
Część trzecia
PRAWO OCHRONY PRACY
ROZDZIAŁ XIV. Czas pracy 330
§ 1. Wprowadzenie 330
§ 2. Definicja czasu pracy i innych pojęć 334
§ 3. Normy czasu pracy i czasu odpoczynku 339
§ 4. Systemy i rozkłady czasu pracy 342
1. Systemy czasu pracy 342
2. Rozkład czasu pracy. Ewidencja czasu pracy 351
§ 5. Praca w porze nocnej 352
§ 6. Praca w niedziele i święta 354
§ 7. Praca w godzinach nadliczbowych 357
§ 8. Dyżur 365
§ 9. Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy dotyczące pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy 366
§ 10. Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy pracowników niepełnosprawnych 369
§ 11. Odrębności w zakresie regulacji czasu pracy dotyczące kierowców 369
§ 12. Czas pracy według wybranych pragmatyk pracowniczych 373
ROZDZIAŁ XV. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne 376
§ 1. Wprowadzenie 376
§ 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu 377
1. Nabycie prawa do urlopu 377
2. Wymiar urlopu 378
3. Urlop proporcjonalny 381
§ 3. Zasady i tryb wykorzystywania urlopu wypoczynkowego 383
1. Udzielenie urlopu w zwykłym trybie 383
2. Urlop na żądanie pracownika 386
3. Przedawnienie roszczenia o urlop 388
§ 4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 388
§ 5. Urlopy bezpłatne 389
§ 6. Zwolnienia od pracy 390
ROZDZIAŁ XVI. Bezpieczeństwo i higiena pracy 393
§ 1. Wprowadzenie 393
§ 2. Obowiązki pracodawcy 396
1. Obowiązki dotyczące organizacji pracy, pomieszczeń pracy i ich wyposażenia oraz wyposażenia pracowników 396
2. Obowiązki z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia 399
3. Obowiązki związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi 402
3.1. Obowiązki w związku z wypadkiem przy pracy 402
3.2. Obowiązki pracodawcy dotyczące chorób zawodowych 406
3.3. Obowiązki dotyczące zarówno wypadków przy pracy, jak i chorób zawodowych 408
4. Naprawianie szkód powstałych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 408
5. Obowiązek szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 411
§ 3. Obowiązki innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 412
§ 4. Środki realizacji prawa pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 414
§ 5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 415
§ 6. Udział załogi w rozwiązywaniu spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 417
§ 7. Obowiązki i prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wykonywaniem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy 418
ROZDZIAŁ XVII. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
§ 1. Wprowadzenie 420
§ 2. Powszechna ochrona pracy kobiet 421
§ 3. Szczególna ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem 423
§ 4. Urlopy, zwolnienia od pracy i inne uprawnienia związane z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka 425
1. Rodzaje uprawnień 425
2. Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 426
2.1. Urlop macierzyński 426
2.2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 427
2.3. Nowe rodzaje urlopów rodzicielskich. Urlop ojcowski 427
2.4. Zatrudnienie po urlopie macierzyńskim 428
2.5. Zasiłek macierzyński 428
3. Urlop wychowawczy 429
4. Inne uprawnienia „rodzicielskie” 432
5. Zakazy dotyczące zatrudniania pracowników opiekujących się małymi dziećmi 433
§ 5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci 433
ROZDZIAŁ XVIII. Zatrudnianie młodocianych i dzieci 437
§ 1. Wprowadzenie 437
§ 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 439
1. Ogólna charakterystyka umowy. Nawiązanie i rozwiązanie 439
2. Nauka zawodu 441
3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 443
4. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 443
§ 3. Zatrudnianie młodocianych w celu zarobkowym 444
§ 4. Szczególna ochrona zdrowia młodocianych 445
§ 5. Zatrudnianie dzieci do lat 16 447
ROZDZIAŁ XIX. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy 450
§ 1. Wprowadzenie 450
§ 2. Nadzór Państwowej Inspekcji Pracy 451
§ 3. Nadzór społecznej inspekcji pracy 458
§ 4. Nadzór sprawowany przez inne organy 461
1. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej 461
2. Organy nadzoru górniczego 462
3. Dozór techniczny 463
ROZDZIAŁ XX. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika 465
§ 1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 465
§ 2. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom pracownika 469
Część czwarta
ROZSTRZYGANIE INDYWIDUALNYCH SPORÓW PRACY
ROZDZIAŁ XXI. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 472
§ 1. Wprowadzenie 472
§ 2. Obowiązujący system rozstrzygania sporów ze stosunku pracy 473
§ 3. Pozasądowe postępowanie pojednawcze 476
1. Tryb powoływania i organizacja komisji pojednawczych 476
2. Postępowanie pojednawcze przed komisjami 476
§ 4. Zasady postępowania przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy 477
1. Sprawy z zakresu prawa pracy 477
2. Odrębności postępowania 479
§ 5. Wykonywanie wyroków i ugód w sprawach ze stosunku pracy 485
§ 6. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy. Inne terminy dochodzenia roszczeń 486
1. Przedawnienie 486
2. Szczególne terminy do dochodzenia niektórych roszczeń ze stosunku pracy 489
Część piąta
ZBIOROWE PRAWO PRACY
ROZDZIAŁ XXII. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy 492
ROZDZIAŁ XXIII. Związki zawodowe 501
§ 1. Rys historyczny 501
§ 2. Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 505
1. Podstawowe zasady działania związków zawodowych („wolności związkowe”) 505
2. Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się w związki zawodowe 506
3. Powstanie związku zawodowego 508
4. Zakończenie działalności związku zawodowego 510
5. Kompetencje związków zawodowych 510
6. Zakładowa organizacja związkowa 511
7. Uprawnienia związków zawodowych 516
8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych 517
ROZDZIAŁ XXIV. Organizacje pracodawców 519
ROZDZIAŁ XXV. Rozwiązywanie sporów zbiorowych 522
§ 1. Spór zbiorowy 522
§ 2. Sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych (etapy sporu zbiorowego) 523
1. Rokowania 524
2. Mediacja 524
3. Arbitraż 525
4. Strajk 526
5. Problem lokautu 529
ROZDZIAŁ XXVI. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (partycypacja pracownicza)
§ 1. Wprowadzenie 531
§ 2. Samorząd pracowniczy 532
§ 3. Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji 534
ROZDZIAŁ XXVII. Samorządy zawodowe 540
ROZDZIAŁ XXVIII. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków
§ 1. Wprowadzenie 543
§ 2. Podmioty realizujące politykę rynku pracy (instytucje rynku pracy) 546
§ 3. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz świadczenie pomocy w uzyskaniu przez nich pracy 551
1. Usługi rynku pracy 551
2. Instrumenty rynku pracy 555
3. Zatrudnienie socjalne i wolontariat 556
§ 4. Wsparcie dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 558
§ 5. Regulacje wspierające kształcenie ustawiczne 560
§ 6. Zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych 561
§ 7. Fundusz Pracy 565
§ 8. Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce 566
1. Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych 566
2. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców 567
Skorowidz 571
Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Prawo pracy

  1. Czytałem i polecam, książka bardzo przydała się do zweryfikowania mojej wiedzy przed ważnymi egzaminami. Do tego publikacja przydatna w praktyce, a to chyba najważniejsze, móc wyciągnąć wnioski przydatne w pracy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s