Nieruchomości. Wzory pism i umów

PrzechwytywanieKsiążka jest zbiorem umów oraz wzorów pism dotyczących tematyki z zakresu gospodarki nieruchomościami. Umożliwiają one osobom fizycznym i prawnym na samodzielne sformułowania umowy bez potrzeby korzystania z usług adwokata bądź radcy prawnego. Dodatkowo mają one za zadanie ułatwić interpretacje ważnych dla ich treści rozwiązań prawnych.

Zagadnienia poruszane w publikacji dotyczą m.in. nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, prawa do nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, podziału oraz scalenia nieruchomości.

Zawarte w książce wzory zawierają przykładowe rozwiązania z objaśnieniami oraz uzasadnieniami. Ponadto zostały w niej umieszczone odsyłacze do aktów prawnych i orzecznictwa, które ukazują rozwiązanie problemów w praktyce.

Publikacja adresowana jest to pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, prawników, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Wydanie zawiera zmiany powstałe w prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o księgach wieczystych oraz hipotece.

Książka została opracowana przez pracowników naukowych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którzy od wielu lat związani są zawodowo z problematyką nieruchomości.

Szczegóły książki:

Autorzy: Godlewski Rafał, Groń Maciej, Kisilowska Helena, Nosek Wojciech, Dominik Sypniewski, Wilkowska-Kołakowska Dorota, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary
Pod redakcją: H. Kisilowskiej
Nr wydania: IV
Rok wydania: 2013 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa twarda

Kup książkę:

Spis treści:

Wykaz skrótów
13
Wstęp 15
ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe 17
1. Własność 17
1.1. Zagadnienia ogólne 17
1.2. Współwłasność 18
1.3. Nabycie i utrata własności 20
1.3.1. Sposoby nabycia 20
1.3.2. Sprzedaż 24
Wzór 1. Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu niezabudowanego) 24
Wzór 2. Umowa sprzedaży nieruchomości (gruntu z zabudowaniami) 35
Wzór 3. Umowa sprzedaży nieruchomości wspólnej (gruntu wspólnego niezabudowanego) 38
Wzór 4. Umowa sprzedaży nieruchomości wspólnej (gruntu zabudowanego) 41
Wzór 5. Umowa sprzedaży nieruchomości gminnej (gruntu niezabudowanego) 44
Wzór 6. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości 46
1.3.3. Zamiana 51
Wzór 7. Umowa zamiany prawa własności do nieruchomości (gruntu niezabudowanego) 51
Wzór 8. Umowa zamiany prawa własności do nieruchomości (gruntu zabudowanego) 54
1.3.4. Darowizna 57
Wzór 9. Umowa darowizny nieruchomości (gruntu niezabudowanego) 57
Wzór 10. Umowa darowizny nieruchomości (gruntu zabudowanego) 60
Wzór 11. Umowa darowizny nieruchomości (lokalu mieszkalnego) 63
1.3.5. Zniesienie współwłasności 66
Wzór 12. Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości . 66
1.3.6. Zasiedzenie 69
Wzór 13. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej  (w złej wierze) 69
Wzór 14. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości zabudowanej (w złej wierze) 72
Wzór 15. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (w dobrej wierze) 74
2. Użytkowanie wieczyste 76
Wzór 16. Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przez gminę 79
Wzór 17. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 84
Wzór 18. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
3. Ograniczenia prawa rzeczowego 88
3.1. Uwagi ogólne 88
3.2. Użytkowanie 88
Wzór 19. Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania nieruchomości 89
Wzór 20. Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania lokalu mieszkalnego 91
Wzór 21. Oświadczenie o ustanowieniu użytkowania lokalu użytkowego 93
Wzór 22. Oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania 95
3.3. Służebność 96
Wzór 23. Umowa ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości 97
Wzór 24. Umowa ustanowienia służebności osobistej na nieruchomości 100
Wzór 25. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności 103
Wzór 26. Umowa zniesienia służebności 105
3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 107
3.5. Hipoteka 107
Wzór 27. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości gruntowej 109
Wzór 28. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości zabudowanej 111
ROZDZIAŁ II. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 113
1. Zezwolenie
Wzór 1. Wniosek o nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będącego osobą fizyczną  118
Wzór 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będącego osobą prawną  124
Wzór 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  127
Wzór 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  134
Wzór 5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  136
Wzór 6. Wniosek o zmianę decyzji  138
ROZDZIAŁ III. Księgi wieczyste  142
1. Księgi wieczyste jako rejestr stanu prawnego nieruchomości  142
2. Wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z załącznikami  149
Wzór 1. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej  151
Wzór 2. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej  158
Wzór 3. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla budynku usytuowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – nieruchomości budynkowej  163
Wzór 4. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną własność – nieruchomości lokalowej  169
Wzór 5. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu  175
3. Wniosek o wpis do działu II księgi wieczystej 186
Wzór 6. Wniosek o wpis własności  186
Wzór 7. Wniosek o wpis prawa użytkowania wieczystego  191
4. Wniosek o wpis ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością 195
Wzór 8. Wniosek o wpis służebności gruntowej  196
Wzór 9. Wniosek o wpis służebności osobistej  201
Wzór 10. Wniosek o wpis służebności przesyłu  206
Wzór 11. Wniosek o wpis prawa użytkowania  211
Wzór 12. Wniosek o wpis zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości  216
5. Wniosek o wpis hipoteki  221
Wzór 13. Wniosek o wpis hipoteki umownej (kaucyjnej)  223
Wzór 14. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (kaucyjnej)  228
Wzór 13. Wniosek o wpis hipoteki umownej (kaucyjnej)  224
Wzór 14. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz Skarbu Państwa  lub jednostek samorządu terytorialnego  228
Wzór 15. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej na rzecz innych podmiotów  niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego  233
Wzór 16. Wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku (hipoteki bankowej)  238
6. Wniosek o wpis opróżnionego miejsca hipotecznego  243
Wzór 17. Wniosek o wpis uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym  244
7. Wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń  248
Wzór 18. Wniosek o wpis prawa najmu lub dzierżawy  250
Wzór 19. Wniosek o wpis prawa odkupu lub pierwokupu  255
Wzór 20. Wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości  260
Wzór 21. Wniosek o wpis roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa  265
Wzór 22. Wniosek o wpis roszczeń wynikających z umowy deweloperskiej  270
8. Wniosek o wpis ostrzeżenia 275
Wzór 23. Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 276
Wzór 24. Wniosek o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu wywłaszczeniowym (scaleniowym) 281
9. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej 285
Wzór 25. Wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej 286
10. Odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej 291
Wzór 26. Wniosek o odłączenie działki i przeniesienie do innej księgi wieczystej 291
11. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości 296
Wzór 27. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości 296
12. Wydanie odpisu 301
Wzór 28. Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej lub zaświadczenia  o zamknięciu księgi wieczystej 301
ROZDZIAŁ IV. Ewidencja gruntów i budynków 303
1. Ewidencja jako opis stanu faktycznego nieruchomości 303
Wzór 1. Wniosek o udzielenie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków 308
Wzór 2. Wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków  lub lokali 310
Wzór 3. Wniosek o wydanie wypisu z kartoteki budynków lub lokali 311
Wzór 4. Wniosek o wydanie lub uwierzytelnienie wydruków oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych  z operatu ewidencji gruntów i budynków 312
2. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków 314
Wzór 5. Zgłoszenie zmian oznaczenia działki i jej powierzchni 315
Wzór 6. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych osób 317
Wzór 7. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych w zakresie granic 319
ROZDZIAŁ V. Podział, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości 321
1. Podział nieruchomości 321
Wzór 1. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 326
Wzór 2. Wniosek o podział nieruchomości położonej na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla którego nie ma obowiązku jego sporządzenia 328
Wzór 3. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń lub istnienia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 330
Wzór 4. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 332
Wzór 5. Wniosek o przyznanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości 334
2. Scalanie i podział nieruchomości 336
Wzór 6. Wniosek o dokonanie scalenia i podziału nieruchomości 340
Wzór 7. Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości 342
Wzór 8. Wniosek, uwaga lub zastrzeżenie do scalenia i podziału nieruchomości 334
3. Rozgraniczenie nieruchomości 345
Wzór 9. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 348
Wzór 10. Protokół graniczny 350
Wzór 11. Ugoda 354
ROZDZIAŁ VI. Zagospodarowanie przestrzenne 357
1. Podział kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego 357
2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy 360
Wzór 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 363
Wzór 2. Decyzja o warunkach zabudowy 369
3. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 377
Wzór 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 380
4. Wnioski i uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 384
Wzór 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 385
5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 387
Wzór 5. Wnioski i uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 388
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) 392
Wzór 6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu 392
7. Roszczenia odszkodowawcze przysługujące właścicielowi nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą 394
Wzór 7. Wniosek o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę 395
Wzór 8. Wniosek o wykupienie nieruchomości 396
 Wzór 9. Żądanie odszkodowania 397
8. Wniosek dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa 400
Wzór 10. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa 401
9. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 403
Wzór 11. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  403
ROZDZIAŁ VII. Prawo budowlane  411
1. Proces budowlany  411
2. Postępowanie przed rozpoczęciem budowy  413
Wzór 1. Wniosek o pozwolenie na budowę  414
Wzór 2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę  426
Wzór 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  430
Wzór 4. Pozwolenie na budowę  433
Wzór 5. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową  439
Wzór 6. Zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego  441
Wzór 7. Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę  442
3. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych  444
Wzór 8. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych  445
Wzór 9. Oświadczenie o posiadaniu dziennika budowy i tablicy informacyjnej  447
Wzór 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania  448
Wzór 11. Oświadczenie kierownika budowy  451
Wzór 12. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  453
Wzór 13. Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag  456
Wzór 14. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego  457
Wzór 15. Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego  461
4. Użytkowanie obiektów budowlanych  462
Wzór 16. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  464
5. Wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku  467
Wzór 17. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego  467
Wzór 18. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku innego niż mieszkalny  473
Wzór 19. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego  478
6. Umowy cywilnoprawne zawierane w trakcie procesu budowlanego  482
Wzór 20. Umowa o wykonanie prac projektowych oraz o sprawowanie nadzoru autorskiego  482
Wzór 21. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego  487
Wzór 22. Umowa o roboty budowlane  490
ROZDZIAŁ VIII. Wspólnoty mieszkaniowe  495
1. Istota wspólnoty mieszkaniowej według ustawy o własności lokali  495
1.1. Czym jest wspólnota mieszkaniowa?  495
1.2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej  496
1.3. Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej  497
2. Zarząd nieruchomością wspólną  498
2.1. Uwagi ogólne  498
2.2. Prawa i obowiązki zarządcy  500
2.3. Zarząd przymusowy  503
Wzór 1. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, zawierająca sposób zarządu nieruchomością wspólną  504
Wzór 2. Uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną  522
Wzór 3. Uchwała o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu  524
Wzór 4. Uchwała właścicieli lokali w sprawie zawieszenia w czynnościach lub odwołania zarządu lub poszczególnych jego członków  526
Wzór 5. Uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu  528
Wzór 6. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej  530
Wzór 7. Rozliczenie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej  537
Wzór 8. Regulamin porządku domowego  539
Wzór 9. Zawiadomienie o zaległościach w zapłacie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej  545
3. Likwidacja wspólnoty  546
ROZDZIAŁ IX. Prawo spółdzielcze  547
1. Uwagi ogólne  547
2. Krótka charakterystyka spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego  549
2.1. Spółdzielcza własność lokalu mieszkalnego  549
2.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  550
2.3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  551
3. Wybudowanie lokalu mieszkalnego oraz ustanowienie prawa na rzecz spółdzielcy  552
3.1. Umowa o budowę lokalu mieszkalnego  552
Wzór 1. Umowa o budowę spółdzielczego lokalu mieszkalnego  557
3.2. Umowa ustanawiająca prawo do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielcy  565
3.2.1. Cel umowy  565
3.2.2. Umowa ustanawiająca prawo spółdzielczej własności  566
Wzór 3. Umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  580
4. Nabycie prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego od spółdzielcy 585
4.1. Umowa o nabycie prawa spółdzielczej własności 585
4.2. Umowa o nabycie prawa własnościowego 585
Wzór 4. Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (umowa zawierana ze spółdzielcą) 588
4.3. Umowa o nabycie prawa lokatorskiego 593
5. Przekształcanie praw spółdzielczych do lokali mieszkalnych 593
5.1. Przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego w prawo spółdzielczej własności 593
Wzór 5. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego
w prawo spółdzielczej własności
593
Wzór 6. Umowa o przeniesienie prawa spółdzielczej własności 597
5.2. Przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego w prawo spółdzielczej własności 601
Wzór 7. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego prawa własnościowego
w prawo spółdzielczej własności
603
Wzór 8. Umowa o przeniesienie prawa spółdzielczej własności 604
ROZDZIAŁ X. Odpłatne i nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego 610
 1. Uwagi ogólne 610
Wzór 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego 616
3. Umowa dzierżawy lokalu mieszkalnego 628
Wzór 2. Umowa dzierżawy lokalu mieszkalnego 633
4. Umowa odpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego 642
Wzór 3. Umowa odpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego 645
5. Umowa nieodpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego 650
Wzór 4. Umowa nieodpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego 653
6. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego 658
Wzór 5. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego 661
7. Umowa użyczenia lokalu użytkowego 666
Wzór 6. Umowa użyczenia lokalu użytkowego 668
ROZDZIAŁ XI. Wycena nieruchomości 673
1. Uwagi ogólne 673
2. Umowa o dokonanie wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego 677
Wzór 1. Umowa o dokonanie wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego 679
3. Aktualizacja operatu szacunkowego 686
Wzór 2. Umowa o wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego 687
4. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 690
Wzór 3. Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 691
Wzór 4. Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości 692
5. Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego 694
Wzór 5. Wzór pieczęci rzeczoznawcy majątkowego 694
ROZDZIAŁ XII. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 673
1. Uwagi ogólne 695
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 697
3. Umowa pośrednictwa kupna nieruchomości typu otwartego 699
Wzór 1. Umowa pośrednictwa kupna nieruchomości typu otwartego 699
4. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność 705
Wzór 2. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność 706
5. Inne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 713
Wzór 3. Umowa pośrednictwa najmu nieruchomości z zastrzeżeniem wyłączności 713
Wzór 4. Umowa pośrednictwa dzierżawy nieruchomości (otwarta) 718
6. Świadectwo nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami 722
Wzór 5. Wzór świadectwa nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami 723
Wzór 6. Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami 724
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s