System Prawa Procesowego Cywilnego tom III – Środki Zaskarżania

sppcSystem Prawa Procesowego Cywilnego powstała pod redakcją znaczących polskich prawników. Redaktorem naukowym jest Tadeusz Ereciński. Publikacja ta jest jedynym aktualnym omówieniem całego systemu instytucji polskiej procedury cywilnej.

Poszczególne tomy publikacji i ich redaktorzy:

Tom I. Zagadnienia ogólne
Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz

Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem I instancji
Karol Weitz (cz. 1), Tadeusz Wiśniewski (cz. 2), Sławomir Cieślak (cz. 3)

Tom III. Środki zaskarżenia
Jacek Gudowski

Tom IV. Postępowanie nieprocesowe
Kazimierz Lubiński

Tom V. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne
Andrzej Jakubecki

Tom VI. Międzynarodowe i europejskie prawo procesowe
Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz

Tom III, czyli „Środki zaskarżenia” to pierwsze opracowanie tego typu na rynku prawniczym. Znajdziemy tam najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce, poglądy nauki prawa, ale również odpowiedzi na trudne zagadnienia i pytania prawne.

Jest to dwuczęściowa publikacja, przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, arbitrów sądów polubownych, kuratorów sądowych – będzie stanowić nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych.

Szczegóły książki:

Autorzy: Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz, Tadeusz Wiśniewski, Sławomir Cieślak, Jacek Gudowski, Kazimierz Lubiński, Andrzej Jakubecki
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kup książkę:

Spis treści:

TOM III część 1

Wykaz skrótów 13
DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych 31
1. Pojęcie i cel zaskarżenia orzeczeń sądowych 31
2. Wady orzeczeń w postępowaniu sądowym 33
3. Zaskarżalność a odwołalność orzeczenia 36
4. Konstytucyjne podstawy środków zaskarżenia 39
ROZDZIAŁ 2. System zaskarżania orzeczeń 49
1. Ewolucja pojęć związanych z zaskarżeniem orzeczeń 49
2. Rodzaje środków zaskarżenia 57
3. Środki prawne a środki zaskarżenia 62
4. Zasady zaskarżania orzeczeń 71
4.1. Uwagi ogólne 71
4.2. Zasada jednolitości 72
4.3. Zasada dwuinstancyjności 72
4.4. Zasada skargowości 78
4.5. Zasada legalności 79
4.6. Zasada ekonomii procesowej 80
4.7. Zasada wyłączności 82
4.8. Inne zasady 86
ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia 88
1. Uwagi wstępne 88
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 89
3. Właściwy dla danego orzeczenia środek zaskarżenia 93
4. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia 96
5. Gravamen (interes prawny) 98
6. Termin do zaskarżenia 101
7. Wymagania formalne zaskarżenia 102
ROZDZIAŁ 4. Skutki zaskarżenia orzeczeń sądowych 106
1. Uwagi wstępne 106
2. Nadanie biegu środkowi zaskarżenia 106
3. Uwzględnienie i nieuwzględnienie środka zaskarżenia 107
4. Dewolutywność i suspensywność 108
5. Inne skutki 111
DZIAŁ II. APELACJA
ROZDZIAŁ 1. Istota i modele apelacji 119
1. Uwagi wstępne 119
2. Rozwój apelacji w polskim systemie prawnym 120
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji 134
1. Uwagi ogólne 134
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 138
3. Rodzaje orzeczeń jako przedmiot zaskarżenia apelacyjnego 144
4. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji 150
4.1. Uprawnienie stron do zaskarżenia orzeczenia w drodze apelacji 150
4.2. Uprawnienie innych podmiotów do złożenia apelacji 152
4.3. Interes prawny (gravamen) 155
ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne apelacji jako pisma procesowego (ogólne i szczególne) 163
ROZDZIAŁ 4. Zakres zaskarżenia apelacyjnego (oznaczenie zaskarżonego orzeczenia) 171
ROZDZIAŁ 5. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie 174
1. Pojęcie zarzutów apelacyjnych 174
2. Klasyfikacja zarzutów apelacyjnych ze względu na błędy orzekania i błędy postępowania 183
3. Określenie (konkretyzacja) zarzutów w apelacji i ich uzasadnienie 196
4. Uzasadnienie zarzutów apelacyjnych 199
5. Zarzut naruszenia prawa materialnego 201
6. Zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego 203
7. Zarzut nieważności postępowania 208
ROZDZIAŁ 6. Powołanie nowych faktów i dowodów 218
ROZDZIAŁ 7. Wnioski apelacyjne 221
ROZDZIAŁ 8. Termin do wniesienia apelacji 225
ROZDZIAŁ 9. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację 230
1. Postępowanie sprawdzające przed sądem I instancji 230
2. Przedstawienie akt sądowi II instancji oraz odpowiedź na apelację 236
3. Postępowanie sprawdzające przed sądem II instancji 240
ROZDZIAŁ 10. Rozpoznanie apelacji przez sąd II instancji 243
1. Uwagi ogólne 243
2. Skład sądu II instancji 246
3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym 246
4. Rozpoznanie apelacji na rozprawie 249
4.1. Wyznaczenie rozprawy 249
4.2. Przebieg rozprawy 251
5. Zakres rozpoznania sprawy przez sąd II instancji 255
5.1. Uwagi ogólne 255
5.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym 256
5.3. Zmiana powództwa 269
5.4. Zakres podmiotowy postępowania apelacyjnego 274
5.5. Zakaz reformationis in peius 278
6. Kontrola postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu 281
7. Zakres postępowania dowodowego ze względu na określenie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy 287
7.1. Ius novorum 287
7.2. Podstawa faktyczna wyroku sądu II instancji i własne ustalenia tego sądu 301
ROZDZIAŁ 11. Orzeczenia sądu II instancji 320
1. Uwagi ogólne 320
2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu II instancji 322
3. Oddalenie apelacji 323
4. Orzeczenie reformatoryjne 326
5. Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 331
5.1. Uwagi ogólne 331
5.2. Przyczyny orzeczenia kasatoryjnego sądu II instancji 332
5.2.1. Nieważność postępowania 332
5.2.2. Nierozpoznanie istoty sprawy 334
5.2.3. Konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości 344
5.3. Związanie oceną prawną 346
6. Procesowe sposoby zakończenia postępowania apelacyjnego 350
6.1. Odrzucenie pozwu 350
6.2. Umorzenie postępowania 352
6.3. Umorzenie postępowania apelacyjnego 354
ROZDZIAŁ 12. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu 357
ROZDZIAŁ 13. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu II instancji 363
1. Uzasadnianie orzeczeń 363
2. Doręczanie orzeczeń z uzasadnieniem 371
ROZDZIAŁ 14. Wstrzymanie wykonalności wyroków sądu II instancji 374
DZIAŁ III. ZAŻALENIE
ROZDZIAŁ 1. Charakter zażalenia 387
1. Uwagi wstępne 387
2. Rodzaje zażaleń 388
3. Zażalenie jako środek odwoławczy 390
4. Zażalenie na tle apelacji 393
5. Przysługiwanie zażalenia 396
ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność zażalenia 401
1. Uwagi wstępne 401
2. Zażalenie w postępowaniu procesowym 404
2.1. Postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie (zdanie wstępne art. 394 § 1 k.p.c.) 406
2.2. Zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie (art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.) 410
2.3. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie (art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c.) 416
2.4. Oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji (art. 394 § 1 pkt 3 k.p.c.) 418
2.5. Rygor natychmiastowej wykonalności (art. 394 § 1 pkt 4 k.p.c.) 419
2.6. Wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania (art. 394 § 1 pkt 41 k.p.c.) 420
2.7. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia (art. 394 § 1 pkt 42 k.p.c.) 420
2.8. Skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.) 421
2.9. Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.) 423
2.10. Odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia (art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.) 423
2.11. Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa (art. 394 § 1 pkt 8 k.p.c.) 424
2.12. Zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.) 425
2.13. Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego (art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.) 430
2.14. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c.) 431
2.15. Odrzucenie zażalenia (art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c.) 431
2.16. Odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 394 § 1 pkt 12 k.p.c.) 432
3. Dopuszczalność zażalenia w innych postępowaniach 433
4. Dopuszczalność zażalenia na orzeczenia sądu II instancji 435
5. Zażalenie poziome 440
6. Zażalenie kasatoryjne 448
7. Zażalenie notarialne 455
8. Legitymacja do wniesienia zażalenia 458
ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne oraz termin do wniesienia zażalenia 462
1. Uwagi wstępne 462
2. Wymagania formalne 463
3. Termin do wniesienia zażalenia 469
ROZDZIAŁ 4. Postępowanie zażaleniowe 473
1. Uwagi wstępne 473
2. Postępowanie przed sądem I instancji 474
2.1. Wniesienie zażalenia 474
2.2. Postępowanie przed sądem a quo 475
2.3. Autoremedura 477
2.4. Wstrzymanie wykonania 480
3. Postępowanie przed sądem II instancji i Sądem Najwyższym 481
ROZDZIAŁ 5. Rozpoznanie zażalenia 485
1. Reformatoryjny czy kasatoryjny system rozpoznania 485
2. Uzupełnienie materiału dowodowego 488
3. Orzeczenie sądu rozpoznającego zażalenie 490
4. Rozpoznanie zażalenia poziomego 492
5. Rozpoznanie zażalenia kasatoryjnego 493
6. Przedstawienie zagadnienia prawnego – Sąd Najwyższy 496
ROZDZIAŁ 6. Inne zagadnienia procesowe 498
1. Kontrola postanowień niezaskarżalnych zażaleniem 498
2. Stosowanie analogii w zażaleniu 501
3. Możliwość uwzględnienia przesłanek procesowych 503
DZIAŁ IV. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO
ROZDZIAŁ 1. Referendarz sądowy jako organ ochrony prawnej – status i kompetencje 512
1. Urząd referendarza sądowego w ujęciu historycznym 512
2. Pozycja referendarza sądowego w systemach innych państw 515
2.1. Austria 515
2.2. Niemcy 517
2.3. Francja 519
2.4. Hiszpania 520
2.5. Podsumowanie 521
3. Status ustrojowy referendarza sądowego w Polsce 523
4. Zakres kompetencyjny referendarza sądowego 531
ROZDZIAŁ 2. Ogólna charakterystyka skargi na orzeczenie referendarze sądowego 538
1. Geneza skargi 538
2. Miejsce skargi na orzeczenie referendarza sądowego w systemie zaskarżania 539
3. Podstawowe założenia konstrukcyjne skargi na orzeczenie referendarza sądowego 549
ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność skargi na orzeczenie referendarza sądowego 551
1. Uwagi wprowadzające 551
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia 551
3. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą na orzeczenie referendarza sądowego 568
3.1. Uwagi ogólne 568
3.2. Orzeczenia w postępowaniu procesowym i nieprocesowym 573
3.2.1. Orzeczenia co do istoty sprawy 573
3.2.2. Orzeczenia kończące postępowanie 575
3.2.3. Czynności, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5–9 k.p.c. 577
3.3. Orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym 589
4. Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego 589
5. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego 594
ROZDZIAŁ 4. Wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego 601
1. Uwagi ogólne 601
2. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego jako kwalifikowane pismo procesowe (środek zaskarżenia) 602
3. Skutki niedopełnienia wymagań formalnych skarg na orzeczenie referendarza sądowego 612
ROZDZIAŁ 5. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego 615
1. Uwagi ogólne 615
2. Postępowanie wstępne 615
3. Postępowanie mające na celu rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 623
3.1. Cel postępowania 623
3.2. Skutki wniesienia skargi 624
ROZDZIAŁ 6. Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 628
1. Sąd i forum rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego 628
2. Sposoby rozpoznawania skargi na orzeczenie referendarza sądowego 630
2.1. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi ze skutkiem anulacyjnym 630
2.2. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi niewywołującej skutku anulacyjnego 631
2.3. Drugoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi 633
3. Orzeczenie sądu rozpoznającego skargę na orzeczenie referendarza sądoweg 639
3.1. Uwagi ogólne 639
3.2. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi mającej charakter anulacyjny 640
3.3. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi przez sąd orzekający jako sąd II instancji 642
3.4. Orzeczenia wydawane w wyniku Rozpoznania skargi na orzeczenia rozstrzygające co do istoty (art. 5181 § 3 i 3a k.p.c.) 645
4. Charakter prawny orzeczeń sądu 650
DZIAŁ V. INNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
ROZDZIAŁ 1. Uwagi wstępne 658
ROZDZIAŁ 2. Sprzeciw od wyroku zaocznego 664
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu od wyroku zaocznego 664
2. Dopuszczalność sprzeciwu 664
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu 680
ROZDZIAŁ 3. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 682
1. Ogólna charakterystyka zarzutów 682
2. Dopuszczalność zarzutów od nakazu zapłaty 685
3. Skutki prawne wniesienia zarzutów 699
ROZDZIAŁ 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 702
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 702
2. Dopuszczalność sprzeciwu 706
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu 718
ROZDZIAŁ 5. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 719
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 719
2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 721
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu 728
ROZDZIAŁ 6. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 729
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu 729
2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 733
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu 739
ROZDZIAŁ 7. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 741
1. Ogólna charakterystyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 741
2. Dopuszczalność skargi 748
3. Skutki wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 758
Bibliografia 761
Skorowidz przedmiotowy 825

TOM III część 2

Wykaz skrótów 861
Dział VI. Skarga kasacyjna 875
Dział VII. Skarga o wznowienie postępowania 1087
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1525
Dział IX. Wniosek o unieważnienie orzeczenia 1635
Dział X. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 1751
Bibliografia 1855
Skorowidz przedmiotowy 1919
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s