Kodeks pracy. Komentarz 2013

kodeks_pracy_komentarz_2013_iwulskiKsiążka przedstawia całość unormowań instytucji i rozwiązań prawniczych zawartych w Kodeksie pracy. Skomentowane zostały wszystkie nowelizacje ustawowe oraz zmiany wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i prawodawstwa unijnego.

Kodeks pracy. Komentarz” wyróżnia się prezentacją bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym wieli istotnych choć mniej znanych orzeczeń Sądu, które nie były wcześniej szerzej dostępne. W wydaniu zostało uwzględnione nie tylko aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale też orzecznictwo sądów administracyjnych: Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojewódzkich w tym: Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, ale także dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i społecznych inspektorów pracy. Komentarz powstał pod redakcją Waleriana Sanetry oraz Józefa Iwulskiego- na co dzień związanych z Sądem Najwyższym Izby Pracy.

Szczegóły książki:

Autorzy: Iwulski Józef, Sanetra Walerian Nr wydania: III
Rok wydania: 2013 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5 oprawa twarda

Kup książkę:

Kup książkę w księgarni: http://www.profinfo.pl/p,kodeks-pracy-komentarz-2013,329911.html

Spis treści:

Wykaz skrótów 9
Od Autorów 13
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 15
DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne (art. 1–21) 15
Rozdział I. Przepisy wstępne (art. 1–91) 15
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10–183) 76
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a–183e) 131
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 184–185) 155
Rozdział III. Związki zawodowe i załogi pracownicze (art. 19–21) 157
DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy (art. 22–77) 158
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 22–24) 158
Rozdział II. Umowa o pracę (art. 25–67) 215
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę (art. 25–292) 215
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (art. 30–31) 238
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 32–43) 248
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 44–51) 303
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52–55) 354
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56–61) 392
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611–62) 409
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63–67) 411
Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (art. 671–674) 421
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 675–6717) 424
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68–77) 437
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania (art. 68–72) 437
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru (art. 73–75) 458
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 76) 463
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (art. 77) 468
DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 771–93) 471
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (art. 771–775 472
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę (art. 78–83) 491
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84–91) 506
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92) 521
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 92i) 528
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna (art. 93) 537
DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94–113) 540
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy (art. 94–99) 540
Rozdział II. Obowiązki pracownika (art. 100–101) 581
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji (art. 101–101 597
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102–103) 612
Rozdział IV. Regulamin pracy (art. 104–104) 618
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia (art. 105–107) 625
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108–113) 626
DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114–127) 636
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114–123) 642
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124–127) 662
DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy (art. 128–151) 689
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 128) 690
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129–131) 699
Rozdział III. Okresy odpoczynku (art. 132–134) 706
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135–150) 709
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151–151) 725
Rozdział VI. Praca w porze nocnej (art. 151–151) 746
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta (art. 151–151) 749
DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze (art. 152–175) 756
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe (art. 152–173) 756
Rozdział II. Urlopy bezpłatne (art. 174–175) 790
DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 176–189) 793
DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych (art. 190–206) 822
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 190–193) 823
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu
przygotowania zawodowego (art. 194–196)
832
Rozdział III. Dokształcanie (art. 197–200) 842
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (art. 2001–2002) 845
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia (art. 201–204) 849
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe (art. 205) 853
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206) 855
DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207–237) 857
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207–209) 857
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika (art. 210–212) 874
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213–214) 879
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–219) 883
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220–225) 888
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226–233) 903
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234–237) 917
Rozdział VIII. Szkolenie (art. 237–237). 943
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 236–237) 947
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2371) 950
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237–237) 954
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (art. 237) 960
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w rożnych gałęziach pracy (art. 237) 961
DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy (art. 238–241) 964
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 238–241) 964
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (art. 241–241) 1015
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 241–241) 1033
DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242–280) 1057
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 242–243) 1057
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze (art. 244–261) 1080
Rozdział III. Sądy pracy (art. 262–280) . 1085
DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281–290) 1124
DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń (art. 291–295)
DZIAŁ CZTERNASTY a. Grupowa organizacja pracy (art. 2951–295) 1150
DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe (art. 296–305) 1151
Literatura 1195
Skorowidz przedmiotowy 1223
Aneks 1237
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk sejmowy nr 1172) (wyciąg) 1237
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (wyciąg) (dostępny na stronie http://www.mpips.gov.pl). 1241
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s