Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz

kodeks_postepowania_cywilnego_komentarz_2013_manowskaKsiążka została opracowana przez specjalistów prawa z zamysłem skoncentrowania się na problemach od strony praktycznej. Jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Autorzy opierali się głównie na omówieniu przepisów na podstawie obecnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

W publikacji omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej. Skomentowano również wszystkie zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 7 lipca 2013 roku. „Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz” zawiera też informacje o innych zmianach, nowelizacjach, ustawach i przepisach.

Redaktorem naukowym publikacji jest dr.hab Małgorzata Manowska. Autorami są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. „Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz” został wydany w jednym tomie. Przejrzysty wewnętrzny układ ma za zadanie łatwiejsze zapoznanie się ze skomplikowanymi instytucjami procedury cywilnej.

Szczegóły książki:

Autorzy: Andrzej Adamczuk, Małgorzata Manowska, Piotr Pruś, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Ewa Stefańska Nr wydania II
Rok wydania: 2013 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa twarda

Kup książkę:

Spis treści:

Wykaz skrótów 13
Słowo wstępne 19
O Autorach 23
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) 23
TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne (art. 1–14) 24
Część pierwsza
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE
KSIĘGA PIERWSZA. PROCES 52
TYTUŁ I. Sąd (art. 15–54) 52
Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) 52
Przepis wstępny (art. 15) 53
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) 57
Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) 57
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) 66
Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) 80
Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) 80
Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–37) 85
Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) 93
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) 99
Dział II. Skład sądu (art. 47–47) 104
Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) 108
TYTUŁ II. Prokurator (art. 55–60) 122
TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) 129
TYTUŁ IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 63) 137
TYTUŁ IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 63) 139
TYTUŁ IV. Strony (art. 64–97) 140
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) 143
Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) 155
Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) 165
Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) 171
Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) 172
TYTUŁ V. Koszty procesu (art. 98–124) 194
Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) 194
Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) 209
TYTUŁ VI. Postępowanie (art. 125–424) 223
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) 223
Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–130) 224
Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) 253
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) 281
Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) 299
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) 304
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) 314
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 183-226) 335
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 183) 340
Oddział 1. Mediacja (art. 183) 340
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) 352
Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) 358
Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) 391
Dział III. Dowody (art. 227–315) 438
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) 443
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) 454
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) 454
Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) 461
Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) 475
Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) 487
Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) 498
Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) 500
Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) 505
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) 508
Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) 511
Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) 515
Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) 515
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) 534
Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) 536
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350–353) 544
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 353) 548
Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–362) 349
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) 556
Dział V. Środki odwoławcze (art. 367–398) 562
Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) 564
Rozdział 1.1 Kasacja (art. 392) 641
Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) 641
Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 398) 662
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 398) 690
Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–416) 697
Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) 739
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 424) 739
TYTUŁ VII. Postępowania odrębne (art. 425–505) 760
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) 762
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) 762
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) 769
Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447–452) 778
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) 781
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–477) 787
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) 788
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477) 820
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 477) 825
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) 841
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479) 844
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 479) 847
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (uchylony) 847
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 479) 872
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 479) 885
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 479) 892
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 479) 900
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) 905
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) 907
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) 907
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) 934
Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 505) 940
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 505) 957
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 505) 958
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 505) 967
Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 505) 975
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 505) 977
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 985
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 506–525) 987
TYTUŁ II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–694) 1023
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–560) 1023
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) 1023
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) 1023
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) 1029
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) 1031
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–560) 1034
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) 1034
Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) 1040
Oddział 3. Postępowanie (art. 552–560) 1042
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) 1053
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–567) 1053
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–598) 1066
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–578) 1066
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) 1079
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) 1087
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) 1092
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 598) 1098
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 598) 1107
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) 1110
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–626) 1115
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) 1115
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) 1116
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) 1120
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 610) 1120
Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 610) 1124
Rozdział 3. Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) 1126
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) 1131
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) 1145
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 626) 1147
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) 1160
Przepisy wstępne (art. 627–632) 1160
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633–639) 1162
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) 1168
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) 1171
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) 1175
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661–663) 1178
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) 1180
Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (art. 666–668) 1181
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) 1183
Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) 1196
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) 1204
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 691) 1206
Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692–694) 1210
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692–693) 1210
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 693) 1217
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 693–694) 1220
Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 694) 1223
KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) 1232
KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) 1232
Część druga
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 730–746) 1240
TYTUŁ II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–754) 1272
TYTUŁ III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) 1293
Część trzecia
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 758–843) 1300
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758–775) 1300
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) 1326
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 795) 1351
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 795) 1358
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 795) 1359
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796–817) 1360
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) 1376
Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) 1389
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) 1397
TYTUŁ II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) 1406
Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844–879) 1407
Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) 1407
Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) 1420
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) 1433
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) 1443
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) 1452
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) 1464
Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–920) 1474
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) 1479
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) 1479
Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) 1484
Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) 1500
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) 1507
Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) 1513
Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) 1517
Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) 1527
Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) 1532
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004–1013) 1539
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 1013) 1543
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–1022) 1549
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) 1554
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) 1554
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029–1032) 1564
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) 1566
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035–1040) 1567
TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–1095) 1574
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) 1575
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) 1601
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) 1601
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 1064) 1606
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064–1065) 1616
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) 1623
Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art. 1072–1080) 1627
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) 1627
Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej za pracę (art. 1029–1032) 1564
Część czwarta
PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Przepis wstępny (art. 1096) 1633
KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA 1633
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 1097–1099) 1634
TYTUŁ II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym) (art. 1100–1102) 1640
TYTUŁ III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–1105) 1641
TYTUŁ IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106–1110) 1657
TYTUŁ IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 1110) 1668
KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) 1671
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE 1679
TYTUŁ I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) 1679
TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) 1683
TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) 1691
TYTUŁ IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) 1693
TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) 1715
TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) 1716
TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) 1718
TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) 1721
TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144) 1724
TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 1144) 1725
KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI 1727
TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–1149) 1728
TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) 1738
TYTUŁ III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 1153) 1744
TYTUŁ IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 1153) 1745
TYTUŁ V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537) 1747
TYTUŁ VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 1153) 1748
Część piąta
SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)
TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 1154–1160) 1752
TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) 1760
TYTUŁ III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) 1770
TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) 1780
TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) 1784
TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) 1794
TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) 1802
TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) 1811
Literatura 1819
Skorowidz przedmiotowy 1871
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s